Quantcast

Home

O firmie

Galeria

Kontakt

Regulamin serwisu

Promocje

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego PerfectBud.

 

 

1. Postanowienia ogólne.

 

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego PerfectBud" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "PerfectBud", w ramach którego PerfectBud zamieszcza informacje z zakresu tematyki związanej realizacją prac wykończeniowych.

Skorzystaj już dziś z naszej oferty, a na wszystkie usługi otrzymasz 10% rabatu!

 

Aby skorzystać z promocji wystarczy się z nami skontaktować pod numerem telefonu

+48 510 595 800,

bądź pod adresem e-mail

perfectbud.g.w@wp.pl

Ostatnie prace

2. Definicje.

 

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego PerfectBud" sformułowania oznaczają:

PerfectBud - oznacza firmę PerfectBud będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami.

Serwis - oznacza serwis tematyczny PerfectBud, poświęcony tematyce związanej z realizacją prac wykończeniowych.

Zasoby serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego PerfectBud, materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji.

Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

3. Określenie zasad dostępu użytkowników indywidualnych do zasobów serwisu.

 

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

4. Zobowiązania PerfectBud.

 

PerfectBud zapewnia użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 

5. Zobowiązania użytkownika indywidualnego.

 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego PerfectBud" oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

 

6. Odpowiedzialność stron.

 

PerfectBud oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). PerfectBud nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

PerfectBud nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

PerfectBud nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu.

 

Podając na stronie swoje dane, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych.

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celach polegających na prowadzeniu doradztwa związanym z wykańczaniem mieszkań, oraz w celu przygotowania oferty usługowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach polegających na doradztwie w procesie  wykańczania mieszkań. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych.

Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres perfectbudg.w@wp.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 

8. Postanowienia końcowe umowy.

 

Niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW serwisu.

Żadna ze stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z umowy bez pisemnej zgody drugiej ze stron.

Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować pod adres perfectbudg.w@wp.pl.

Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.

Home

O firmie

Oferta

Galeria

Kontakt

tel:   +48  510 595 800

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Logo firmy DeWalt
Logo firmy Makita
Logo firmy Hilti
Logo firmy Bosch
Logo firmy Stanley

Copyright © PerfectBud
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja:
kapArt studio

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................